Browsing: School Softwares

Annual Attendance Rate मोजणे हे शाळा सिध्दी माहिती भरण्यासाठी तसेच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेसाठी उपस्थितीचा मागोवा घेणे ही एक आवश्यक बाब…